นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คาร์ เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้นที่ 30 ห้องเลขที่ 3063 ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (เรียกรวมว่า “เรา”) ได้ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้จากหรือเชื่อมโยงกับผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เรียกรวมว่า “ท่าน”)

ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญและเคร่งครัดอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะอธิบายว่าเราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการที่ท่านสามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลดังกล่าว รวมถึงวิธีการที่เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่ท่านสามารถติดต่อเราได้

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียด การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการใด ๆ ของเรา ลงทะเบียนใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่เราจัดหาให้ ให้ข้อมูลใด ๆ ให้กับเรา หรือแสดงความตกลงไม่ว่าจะด้วยวิธีใด จะถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การแก้ไข การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใด ๆ จะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต่าง ๆ ในบางกรณี เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น
2.1 ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง
 • 2.1.1 เมื่อใดก็ตามที่ท่านติดต่อกับเรา เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราหรือเราได้รับจากการที่ท่านใช้บริการของเรา เช่น
 • ก) การซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการบางประเภทของเรากำหนดให้ท่านต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือสมัครสมาชิก เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้งานหรือสมัครสมาชิก เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูล เช่น ชื่อของท่าน วันเดือนปีเกิด รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลย้อนกลับ (เช่น ผลตอบรับ ข้อร้องเรียน การสำรวจ) ข้อมูลบันทึกและข้อมูลของอุปกรณ์ ข้อมูลการเป็นสมาชิก ความสนใจ และการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และจดหมายข่าว
 • ข) เมื่อท่านซื้อ ลงทะเบียน ส่งซ่อม ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของเรา หรือได้รับบริการอื่นใดจากเรา เราอาจบันทึกเสียงการสนทนาหรือการส่งข้อความ และ/หรือ ขอข้อมูลจากท่าน เช่น รายละเอียดการติดต่อของท่าน วันที่จัดส่ง รวมทั้งสถานที่ซื้อ และข้อมูลการชำระเงิน
 • ค) เมื่อท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนา รวมถึงชื่อของท่าน รายละเอียดการติดต่อ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านซื้อหรือบริการที่ท่านได้รับ เหตุผลที่ท่านติดต่อเรา และคำแนะนำที่เราแจ้งแก่ท่าน
 • ง) เมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกประจำของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสมาชิกประจำและรางวัลที่ท่านมีคำขอใช้สิทธิ
 • จ) เมื่อท่านเยี่ยมชมบูธของเราในงานกิจกรรมสาธารณะ เช่น งานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือเข้าร่วมทำแบบสอบถาม การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล หรือเวิร์กชอป เราอาจขอข้อมูลจากท่าน เช่น นามบัตร ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ความสนใจ และความชื่นชอบส่วนบุคคล
 • ฉ) เมื่อท่านใช้บริการออนไลน์ของเรา เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เราอาจได้รับเนื้อหาที่ท่านเลือกอัปโหลด เช่น รีวิวผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็น รูปภาพ ภาพถ่าย และโพสต์กระทู้ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสนใจและชื่นชอบเป็นการส่วนบุคคลซึ่งท่านเลือกที่จะแจ้งให้เราทราบ เช่น เมื่อท่านเลือกบริการต่าง ๆ ที่ท่านประสงค์จะรับ หรือเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม เราอาจได้รับเนื้อหาเรื่องเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชม ภาษาที่ใช้ รายการที่ถูกคลิกบนหน้าเว็บไซต์ เวลาที่ท่านใช้ไปกับหน้าเว็บไซต์ รายการที่ท่านเลือกใส่ในตะกร้าสินค้าบนร้านค้าเว็บไซต์ของเรา สินค้าและบริการที่ท่านเลือกหรือสนใจ และจำนวนเงินที่ชำระ
 • ช) เมื่อท่านเข้าร่วมในทำแบบสอบถามและงานวิจัยต่าง ๆ เราอาจขอข้อมูลจากท่าน เช่น อีเมลของท่านและข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
 • ซ) เมื่อท่านสมัครงานในตำแหน่งงานใด ๆ ของเรา เราอาจขอข้อมูลจากท่าน เช่น ชื่อของท่าน รายละเอียดการติดต่อ การศึกษา และประวัติการทำงาน
 • ฌ) เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเราด้วยเหตุผลอื่นใด
 • 2.1.2 โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อท่านส่งข้อมูลให้กับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านกรอกข้อมูลในช่องที่ใส่ข้อความได้อิสระหรืออัปโหลดเอกสารและเนื้อหาอื่น ๆ การให้บริการบางประเภทของเราถูกสั่งงานด้วยระบบอัตโนมัติ และเราอาจไม่ทราบว่า ท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนแก่เราโดยบังเอิญ
 • 2.1.3 ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่ท่าน สื่อสารกับท่าน หรือตอบคำถามของท่านได้ ท่านควรตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้เรานั้นสมบูรณ์ แม่นยำ เป็นความจริงและถูกต้อง มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอได้
 • 2.1.4 ถ้าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา และ/หรือ ลูกจ้างของท่าน) โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เรา ท่านให้คำรับรองแก่เราว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราได้
 • 2.2 ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น
  • 2.2.1 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วและจากบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง
  • ก) เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา เราอาจดำเนินการตรวจสอบสินเชื่อและการเงินเพื่อรับรองว่า การชำระเงินไม่ได้เป็นไปโดยทุจริต และท่านมีอันดับความน่าเชื่อถือที่เหมาะสมเพียงพอ
  • ข) ถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเราหรือร้านจำหน่ายปลีกรายอื่น เราอาจได้รับข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการซื้อของท่านจากร้านจำหน่ายปลีกรายนั้น
  • ค) เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทของเราที่ท่านติดต่อด้วย โดยเฉพาะเมื่อท่านเชื่อมโยงบัญชีของท่านสำหรับการรับบริการบางประเภทของกลุ่มบริษัทของเรา
  • ง) เมื่อดำเนินการโดยการติดต่อทางโทรศัพท์ผ่านฝ่ายขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
  • จ) เมื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
  2.3 ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
  • 2.3.1 ถ้าท่านใช้แอปพลิเคชัน หน้าเพจ หรือปลั๊กอิน (plugin) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา หรือท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเราที่ได้รับความยินยอมให้เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน เช่น
  • ก) ก้าท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือบริการของเราโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน เราอาจได้รับรายละเอียดเบื้องต้นจากโปรไฟล์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน รายละเอียดเบื้องต้นที่เราได้รับอาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเบื้องต้นอาจรวมถึง รหัสประจำตัว (ID) ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ชื่อ รูปโปรไฟล์ เพศ และสถานที่ นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากโปรไฟล์ของท่านถ้าท่านอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
  • ข) ถ้าท่านกดปุ่ม “ชอบ” “+1” หรือ “ทวีต” หรือปุ่มกดอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา เราอาจบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงว่าท่านได้ดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหาที่ท่านกำลังเยี่ยมชมอาจถูกเผยแพร่ไปที่โปรไฟล์หรือฟีดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์อื่นกับเนื้อหาถูกเผยแพร่นี้ (เช่น รายละเอียดการติดต่อของท่านจากการคลิกลิงก์ในเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่) ซึ่งเราอาจเชื่อมโยงกับรายละเอียดที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่าน
  • ค) ถ้าท่านกดปุ่ม “ชอบ” “+1” หรือกระทำการโดยประการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันบนหน้าเพจของเราบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน
  • ง) สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านจะสามารถควบคุมการเข้าถึงโปรไฟล์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางอื่น ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน
  2.4 ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ จากเรา
  • 2.4.1 เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต และบริการออนไลน์บางส่วนของเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านให้แก่เรา ได้แก่
  • ก) รายละเอียดของเนื้อหาที่ท่านเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน เช่น ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของท่านจากหน้าเพจที่ท่านเยี่ยมชม และรายการใดที่ท่าน “คลิก” หรือเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าของท่าน
  • ข) บันทึกบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่านซึ่งเราเป็นผู้จัดหาให้ เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (IP address) ข้อมูลเบราว์เซอร์ (รวมถึง HTTP user agent strings) ข้อมูลคำขอผู้ใช้งาน HTTP รวมทั้งเวลาและสถานที่ตั้งของกิจกรรมของท่าน โดเมน การตั้งค่าอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน ข้อผิดพลาดและกิจกรรมฮาร์ดแวร์
  • ค) ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น หมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์ของท่าน และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่าน เช่น เมื่อท่านกำลังใช้บริการหรือแอปพลิเคชันที่ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และท่านยินยอมให้แบ่งปันตำแหน่งของท่าน
  • ง) ความสนใจและความชื่นชอบซึ่งท่านระบุไว้ระหว่างการตั้งค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต
  • จ) การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างท่านกับศูนย์บริการลูกค้าของเราหรือบุคลากรของเราอาจถูกตรวจสอบและบันทึก
  • ฉ) โดยทั่วไป ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวม โดยใช้ตัวระบุดิจิทัล เช่น หมายเลขอุปกรณ์ คุกกี้ (cookie) ของเบราว์เซอร์ หรือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (IP address) ข้อมูล HTTP และสัญญาณโปรโตคอลการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ สตริงของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล ประเภทของอุปกรณ์ ความละเอียดหน้าจอ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ และการระบุหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์ เช่น Apple IDFA หรือ รหัสโฆษณาใน Android ของท่าน ตัวระบุเหล่านี้ใช้เพื่อแยกแยะข้อมูลที่เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านให้มากับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้รายอื่น
  • ช) เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้กับบัญชีของท่านอย่างน้อยหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี เช่น ถ้าท่านลงชื่อเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
  เราจะไม่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในประเภทพิเศษ (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”) ยกเว้นในกรณีที่เราสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพการค้า ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด
  3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • 3.1 โดยทั่วไป เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ หรืออธิบายไว้เมื่อเราขอความยินยอมจากท่าน โดยการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้บริการของเรา ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านจะต้องได้รับการสอบถามเพื่อขอความยินยอม หรืออย่างน้อยจะต้องได้รับแจ้งว่าการจัดการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราไม่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ หรือมากกว่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เราจะประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการอื่นใด หากเรามีความประสงค์ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่เราเก็บรวบรวมไว้แต่เดิม เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และในกรณีที่การจัดการนั้นเป็นไปตามความยินยอมของท่านหรือพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านอนุญาตเท่านั้น
  • 3.1.1 การให้บริการ
   เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเราแก่ท่าน การประมวลผลข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างท่านกับเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมถึง
  • ก) จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ รวมถึง การตรวจสอบว่าการชำระเงินไม่ได้เป็นไปโดยทุจริต การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรือซ่อมแซมให้ท่าน หรือตรวจสอบว่าท่านได้รับประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชันที่เกี่ยวข้องใด ๆ (และปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ความตกลงอื่นใดที่อาจมีกับท่าน)
  • ข) อำนวยความสะดวกและดำเนินการเพื่อการตรวจสอบและคำร้องขอข้อมูลของท่านเมื่อท่านติดต่อเราในเรื่องที่เกี่ยวกับเรา รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา
  • ค) แก้ไขข้อร้องเรียน ตอบกลับ และจัดการกับคำขอและการสอบถามต่าง ๆ
  • ง) ให้การดูแลลูกค้า การรับประกัน การคืนผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขายอื่น ๆ
  • จ) ยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านติดต่อเรา
  • ฉ) ให้บริการช่วยเหลือในการชำระเงิน เมื่อท่านใช้บริการร้านค้าออนไลน์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านต้องการซื้อและอีเมลของท่านเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน ถ้าท่านไม่ดำเนินการสั่งซื้อให้แล้วเสร็จ เราอาจติดต่อท่านโดยใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อให้ความช่วยเหลือ (เช่น ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิค) บริการนี้เป็นบริการเสริม ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลช่วยเหลือของเราในการชำระเงินได้ทุกเมื่อโดยไปที่ลิงก์ที่ด้านล่างของอีเมลช่วยเหลือแต่ละฉบับ
  • 3.1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
   เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น โดยเราจะประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเราในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รับรองคุณภาพของข้อมูล พัฒนาการการบริหารด้านพิสูจน์ตัวตน และเสริมสร้างความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น หรือเป็นไปตามความยินยอมล่วงหน้าของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น
  • ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมพนักงานและการรับรองคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราในการโทรศัพท์ ส่งอีเมล และศูนย์สนับสนุนอื่น ๆ เช่น เราอาจตรวจสอบและบันทึกการโทรศัพท์ของท่านและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
  • ข) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเรา แก้ไขปัญหาและปรับปรุง รวมทั้งส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและความมีประสิทธิภาพ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือขอข้อคิดเห็นจากท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์
  • ค) เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการวิเคราะห์ทางสถิติและกิจกรรมการวิจัยด้านการตลาดเพื่อสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และที่มีอยู่ของเรา ข้อเสนอแนะ การโฆษณาและการสื่อสารอื่น ๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าโดยทั่วไป
  • ง) เพื่อวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง และปรับความเหมาะสมในการใช้งาน ระบบการทำงาน และประสิทธิภาพของบริการเรา
  • 3.1.3 การตลาด
   เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเชื่อว่าท่านอาจให้ความสนใจ โดยที่เรา บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรา พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ หรือผู้ให้บริการของเราอาจนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านได้รับการสื่อสารด้านการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางด้านการตลาดเพิ่มเติมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการรับข่าวสารที่ให้ไว้ในการสื่อสารนั้น

   เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานแห่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อทำความรู้จักลูกค้าของเรา แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเรา และกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่าน หรือเป็นไปตามความยินยอมล่วงหน้าของท่าน เช่น สำหรับการส่งข้อความทางการตลาดและกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่าน

   สถานการณ์ที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ให้หมายรวมถึง

  • ก) การส่งจดหมายข่าวและการสื่อสารอื่น ๆ ให้ท่านทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ (SMS) เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือข้อความตอบกลับแบบทันที ถ้าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าหรือเราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ การสื่อสารเหล่านี้อาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเรา ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดและข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ท่านอาจสนใจ เป็นต้น
  • ข) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และการจัดทำข้อเสนอแนะหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ
  • ค) การแสดงเนื้อหา คำแนะนำ และการโฆษณาให้สอดคล้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และกำหนดเป้าหมายร้านค้า บริการ เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การโฆษณา และการติดต่อสื่อสารของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านอาจสังเกตเห็นการแสดงเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านและการกำหนดเป้าหมายเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เมื่อเราติดต่อท่านด้วยการสื่อสารทางการตลาด และเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการของเราและของบุคคลอื่นซึ่งแสดงข้อความโฆษณาจากเราหรือพันธมิตรด้านโฆษณาของเรา (เช่น ท่านอาจจะเห็นโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ชมบนเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเราเมื่อเร็ว ๆ นี้) การแสดงเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านและการกำหนดเป้าหมายที่ท่านพบเห็นบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราหรือในโฆษณาและการสื่อสารออนไลน์ของเราอาจใช้หมายเลขประจำตัว (ID) หรือคุกกี้ของท่านซึ่งเราหรือพันธมิตรด้านโฆษณาภายนอกของเราตั้งค่าไว้ ในกรณีอื่น ๆ การบริการของเราอาจตั้งค่าเป็นการเฉพาะเพื่อควบคุมเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน และท่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการที่เกี่ยวข้อง
  • ง) การสร้างสถิติโดยรวมที่ไม่เปิดเผยชื่อเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมลูกค้าประจำของเรา ซึ่งเราอาจแบ่งปันกับบุคคลอื่น และ/หรือ ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว รวมถึงเพื่อจัดกลุ่มของลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะทางประชากร ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจและความชื่นชอบส่วนตัวของลูกค้า (ในอนาคต) ของเราได้ดียิ่งขึ้น และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • จ) การใช้รีวิวผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของเรา ข้อคิดเห็น หรือเนื้อหาที่ท่านอัปโหลดไปบนเว็บไซต์หรือการบริการของเรา และถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วเพื่อเชื่อมโยง เผยแพร่ หรือประกาศต่อสาธารณะโดยประการอื่น รวมถึงในโฆษณาของเราเอง ทุกครั้งที่ท่านสร้างหรือตอบกลับโพสต์หรือเธรด (thread) บนเว็บไซต์ตั้งกระทู้จากเรา นอกเหนือจากการตั้งกระทู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการนี้แล้ว เรายังอาจบันทึกชื่อกระทู้รวมทั้งเวลาและวันที่ท่านลงโพสต์หรือเธรดด้วยรายละเอียดบัญชีของท่าน เราทำเช่นนี้เพื่อทำความเข้าใจ “ผู้ใช้งานทั่วไป” ในพื้นที่ของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเลือกหรือปรับแต่งการสื่อสารทางการตลาดของเราให้สะท้อนกิจกรรมในพื้นที่ของท่าน เราจะไม่ใช้เนื้อหาที่ท่านโพสต์บนกระทู้หรือเธรดเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเหล่านี้
  • 3.1.4 ความปลอดภัย การป้องกันการทุจริต และการสอบสวน
  • ก) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบเว็บไซต์ บริการออนไลน์ การใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา และอีเมลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการจัดการด้านเทคนิคและระบบการทำงาน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา สอบสวน จัดการ หรือแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยหรือช่องโหว่ใด ๆ โดยอาจส่งผ่านข้อมูลนี้ให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นตามความเหมาะสม เราจะประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานแห่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อคุ้มครองท่านและบริษัทของเรา ระบบ พนักงาน และคู่ค้าของเรา หรือฐานอันเกิดจากภาระผูกพันทางกฎหมายเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
  • ข) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรมทางพาณิชย์ ข้อพิพาทหรือการกระทำโดยทุจริต เพื่อสอบสวนการละเมิดนโยบายของเรา และเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะหรือสอบทานธุรกิจ หรือเพื่อวิเคราะห์ ป้องกัน และบริหารจัดการความเสี่ยงทางพาณิชย์ที่มีต่อเรา เช่น เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน เช่น หมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์ของท่าน (ID) เพื่อตรวจสอบว่าการใช้หรือแลกบัตรกำนัลหรือส่วนลดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันหรือแคมเปญใด ๆ ไม่ได้กระทำโดยทุจริต และเพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงินไม่ได้เป็นไปโดยทุจริต ในกรณีนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานแห่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการเพื่อป้องกันการกระทำการโดยทุจริตและเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าของเราเท่านั้น
  • ค) นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งศาลที่มีผลบังคับใช้ และเพื่อปฏิบัติตามคำขอข้อมูลทางกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานดังกล่าว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการบังคับใช้หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทของเรา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา รวมถึงการขอรับคำแนะนำทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาท ในกรณีนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้บังคับหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายของเรา
  • 3.1.5 วัตถุประสงค์อื่น ๆ
  • ก) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างสมเหตุสมผล
  • ข) เมื่อท่านสมัครงานในตำแหน่งงานของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัคร โดยจะประมวลผลข้อมูลตามความยินยอม
  • ค) นอกจากนี้ เราอาจแจ้งให้ท่านทราบเป็นกรณีเฉพาะถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเหล่านั้นเช่นกัน เว้นแต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ
  • ง) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการด้านการบริหารงานและการประกอบธุรกิจของเรา และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายใน โดยเราจะประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานแห่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  • จ) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของเรา เราจะประมวลผลข้อมูลตามฐานความยินยอม
  • ฉ) เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือเครื่องมือการตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เราจะไม่ทำเช่นนั้นถ้ากฎหมายท้องถิ่นห้ามไม่ให้ประกอบกิจกรรมดังกล่าว
  • ช) นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกรวบรวมหรือเชื่อมโยงผ่านค่าเอกลักษณ์ซึ่งระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน (unique identifier) เช่น คุกกี้ หมายเลขบัญชี อีเมล และเรายังอาจจับคู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน และ/หรือ ของเรา (เช่น เพื่อให้ท่านสามารถลงทะเบียนการรับบริการใหม่ได้ง่ายขึ้น) เพื่อให้เราสามารถสนับสนุนลูกค้าได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อท่านติดต่อเรา และเพื่อมอบบริการ เนื้อหา กิจกรรมทางการตลาด และการโฆษณาที่ดีขึ้นและสอดคล้องเหมาะสมให้แก่ท่าน
  4. การประมวลผลข้อมูลของเด็ก
  • 4.1 เราพิจารณาว่า เด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เราไม่ประสงค์จะได้มาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
  • 4.2 ถ้าเราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งให้เราเกี่ยวข้องกับเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อ
  • ก) ลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ออกจากไฟล์ของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้
  • ข) ตรวจสอบว่าไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ในกรณีที่ไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลได้
  • ค) บิดามารดาหรือผู้ปกครองใดก็ตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กของท่าน ท่านควรติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • 5.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเชิงบังคับที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลบางประเภท ซึ่งหมายความว่าเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ก) จนกว่าท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว และท่านจะต้องมีการสื่อสารโดยชัดแจ้งเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเลือกปฏิเสธในแต่ละครั้ง ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราซึ่งเป็นกรณีที่มีการปฏิเสธด้วยเหตุอันควร
  • ข) จนกว่าจะสิ้นสุดผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเรา ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อรักษาผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราในกรณีที่ไม่มีการปฏิเสธด้วยเหตุอันควร เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อป้องกันการทุจริต
  • ค) ตราบใดที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
  • ง) ตราบใดที่บริการและ/หรือการดำเนินการที่ท่านร้องขอเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือท่านยกเลิกบริการ/ การดำเนินการ ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เรามอบให้แก่ท่าน และไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ และ
  • จ) จนกว่าจะมีการเพิกถอนความยินยอมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่เราปฏิบัติตามความยินยอมของท่านเท่านั้น เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และไม่มีผลประโยชน์ทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ (และจะต้องมีการเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการสื่อสารแต่ละครั้ง
  • 5.2 โดยทั่วไป เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่านในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้ตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าเดิมอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามกฎหมาย
  6. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
  • 6.1 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลดังต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายดังระบุไว้ข้างต้น
  • ก) บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเราหรือบริษัทในเครือ และพนักงานของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้ให้เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการให้แก่ท่านหรือเรา
  • ข) ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่เรา
  • ค) ร้านค้าและร้านจำหน่ายปลีก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมอบรางวัลและสิทธิประโยชน์
  • ง) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้โอน หรือผู้รับโอน (ตามจริงหรือตามที่คาดหวังไว้) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของเรา
  • จ) ที่ปรึกษาทางวิชาชีพของเรา เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
  • ฉ) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางและกฎระเบียบ หรือแบบแผนใด ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาล
  • ช) บุคคลอื่น ในกรณีที่ต้องคุ้มครองผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเรา หรือหากมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือหากท่านมอบความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว
  • ซ)บุคคลอื่นใดที่ท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เป็นการเฉพาะ
  • 6.2 ผู้รับข้อมูลบางรายอาจอยู่นอกประเทศไทย เราจะใช้กลไกทางกฎหมายที่มีความหลากหลาย รวมถึงข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยให้ถือว่าท่านยินยอมและตกลงให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายตามที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  7. มาตรการด้านความปลอดภัย
  • 7.1 เราจะดำเนินการโดยใช้มาตรการทางเทคนิค กายภาพ และการบริหารงานอย่างเหมาะสมและตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือถูกทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง เปิดเผย ได้มา หรือเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยบังเอิญ อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่มีสิทธิ โดยจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขั้นตอนและระบบเหล่านี้รวมถึง
  • ก) การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ที่มีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล
  • ข) จัดให้มีการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นขั้นตอนตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด
  • ค) กำหนดให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครบถ้วน
  • ง) ตรวจสอบและทบทวนแนวปฏิบัติของเราเป็นประจำตามนโยบายของเราเองและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม
  • 7.2 ในบางครั้งบริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บไซต์ ซึ่งเราไม่ได้ควบคุมการเชื่อมโยงดังกล่าว แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าลิงก์บนเว็บไซต์นั้นเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ที่ใช้มาตรฐานความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลร่วมกันกับเราโดยเฉพาะ แต่เราไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองหรือการเก็บรักษาความลับของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอาจจัดส่งในเว็บไซต์อื่นดังกล่าว ก่อนที่จะจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและแถลงการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของเว็บไซต์นั้น
  8. คุกกี้ เว็บบีคอน และสคริปต์แบบฝัง
  • 8.1 เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่เรามอบให้ท่าน ในบางครั้ง เราจะใช้อุปกรณ์ติดตามอัตโนมัติ เช่น “คุกกี้” คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราส่งไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์บางส่วนของเรา และการใช้คุกกี้นั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความสนใจของท่านในเว็บไซต์ของเรายิ่งขึ้น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อกำหนดเนื้อหา ข้อเสนอแนะ การโฆษณา และการสื่อสารที่ส่งถึงท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น ท่านอาจจะเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ชมบนเว็บไซต์ของเราเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยคุกกี้จะไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้แม้ว่าจะระบุเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ก็ตาม ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ทุกเมื่อโดยกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานคุกกี้อาจจำกัดการทำงานและการเข้าถึงบริการของเรา และในบางกรณีอาจหมายความว่า เราอาจจะไม่สามารถให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในบริการที่ท่านร้องขอให้แก่ท่านได้ คู่ค้าทางธุรกิจบางรายของเราที่มีเนื้อหารวมอยู่บนเว็บไซต์หรือเชื่อมโยงสู่หรือจากเว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเว็บไซต์เหล่านั้นได้
  • 8.2 “เว็บบีคอน” (หรือเรียกอีกอย่างว่า image tag, pixel tag, clear GIF หรือ web bug) คือ รหัสขนาดเล็กที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการโฆษณา เช่น การนับจำนวนการเยี่ยมชมหน้าเพจ การเข้าเยี่ยมชมโปรโมชัน หรือการตอบกลับทางโฆษณา เว็บบีคอนหรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อตรวจสอบวิธีการที่ผู้ใช้สำรวจเว็บไซต์ของเรา
  • 8.3 “สคริปต์แบบฝัง” คือ รหัสโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของเรา เช่น ลิงก์ที่ท่านคลิก รหัสจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือผู้ให้บริการภายนอกลงในอุปกรณ์ของท่านเป็นการชั่วคราว จะถูกนำไปใช้งานได้เฉพาะกรณีที่ท่านกำลังเชื่อมต่อเว็บไซต์ของเรา และจะถูกปิดใช้งานหรือลบออกหลังจากนั้น
  9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • 9.1 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะ
  • ก) เข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลของท่าน
  • ข) ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล
  • ค) แก้ไขให้ข้อมูลของท่านให้ถูกต้องเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่สมบูรณ์ถูกต้อง
  • ง) คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านและจำกัดการประมวลผลข้อมูล
  • จ) เพิกถอนความยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลของท่าน และ
  • ฉ) ให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเพื่อที่จะสามารถอ่านได้หรือนำไปใช้เป็นการทั่วไป หรือโอนข้อมูลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
  • 9.2 ในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านได้อันเนื่องมาจากข้อกำหนดทางกฎหมาย หากเราปฏิเสธคำขอในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าวให้ท่านทราบ
  • 9.3 หากท่านตัดสินใจที่จะเพิกถอนการอนุญาตของท่านที่มอบไว้ให้แก่เราในการจัดหาเนื้อหาทางการตลาดและการโฆษณาใดๆ ให้แก่ท่าน โปรดรับทราบว่าเราอาจยังจำเป็นต้องส่งอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ โทรสารและ/หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นใดให้แก่ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกรรมและ/หรือบริการที่เกิดขึ้นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการที่เราจัดหาให้ท่านหรือองค์กรผ่านบุคคลที่ทำให้เรารู้จักท่าน
  • 9.4 ในกรณีความจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของเสรีภาพในการแสดงออก เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำ การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิของข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้รับอนุญาตโดยและเป็นไปตามกฎหมาย ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ และเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าวให้ท่านทราบ
  10. การติดต่อ
  • 10.1 ถ้าท่านมีคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อกังวล หรือคำขอให้เพิกถอนความยินยอมของท่าน เข้าถึงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือใช้สิทธิอื่นใด ท่านสามารถติดต่อเราได้ดังนี้
   อีเมล: [gooinspection.thailand@car-credo.co.jp] (หมายเหตุ ไม่ใช่เพื่อการสอบถามผลิตภัณฑ์)
   เขียนถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัท คาร์ เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด
   689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้นที่ 30 ห้องเลขที่ 3063
   ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ
   เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เราจะพยายามเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบกลับการสอบถาม และ/หรือ คำร้องของท่านภายใน 30 วันตามที่กฎหมายแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายโดยเฉพาะหรือความซับซ้อนของคำขอของท่าน

  • 10.2 เว้นแต่จะมีข้อจำกัดในการเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ท่าน ถ้าท่านเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการแก่ท่านได้ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะคำร้องของท่าน นอกจากนี้ เราไม่จำเป็นต้องให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการตามความยินยอมที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนดังกล่าว

   ในกรณีที่ท่านไม่พึงพอใจกับวิธีการที่เราบริหารจัดการด้านความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดติดต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  วันที่จัดทำ 30 เมษายน 2566